تمامی‌ موارد مربوط به هر هتل در قسمت توضیحات داخل پکیج‌ها قید شده لطفا به اضافه نرخهای دوره‌های خاص در طول فصل دقت بفرمائید 


SURCHARGE , LOCATION , ANOTHER ROOM TYPE @ REMARKS